Přijímací řízení

Termíny pro školní rok 2024/25 budou zveřejněny v dubnu. Přihlášky bude možné podávat od dubna.

Jak můžu dítě přihlásit do ZUŠ?

Než přijdete na přijímačky, je nutné nejprve vyplnit přihlášku na portále www.izus.cz. Při otevření webové stránky je nalevo kolonka PŘIHLÁŠKA. Po kliknutí se Vám otevře formulář, který vyplníte dle návodu (hned nahoře je políčko ZUŠ, zadejte do něj ZUŠ Černošice a preferovanou budovu, pobočku). Dle nového občanského zákoníku může škola poskytovat informace o vzdělání pouze zákonnému zástupci, kterého uvedete v přihlášce. Zvažte, prosím, vyplnění i druhého zákonného zástupce. V pravém sloupečku najdete zvolený obor (hudební, výtvarný, taneční)  a zatrhněte studijní zaměření (nástroj u hudebního oboru), případně přípravnou hudební nebo taneční výchovu (u začátečníků). Všichni noví žáci jsou již vyučováni podle ŠVP (týká se žáků až do 5. ročníku). Stačí vyplnit pro každého žáka jen jednu přihlášku a označit v pravém sloupci všechny požadované obory výuky. Dbejte, prosím, o řádné vyplnění kontaktních e-mailů, neboť všechny důležité informace Vám budou na ně zasílány. Když vyplníte přihlášku, klikněte na pole odeslat přihlášku – přihlášku není třeba tisknout a nosit či posílat do školy. Přihlášku také NEVYPLŇUJÍ zájemci o předpřípravný kurz taneční a pohybové průpravy HRAJEME SI POHYBEM. Tito vyplní klasickou papírovou přihlášku v rámci přijímacího řízení do tanečního oboru.

Po vyplnění přihlášky Vám před přijímacím řízením zašleme pozvánku, s bližšími informacemi o průběhu a čase přijímaček. Přihlášky přijímáme do 3. 6. 2024.

Dítě je možné přihlásit v hudebním oboru pouze na dva nástroje. Zkoušku vykonává pouze jednu a to na prvním přihlášeném nástroji. 

Jak přijímačky probíhají?

Taneční obor – Skupina přihlášených se cca 20 – 30 min. pohybuje samostatně na sále s vyučující a klavírní korepeticí. Procvičuje se rytmus, zpěv, hudební cítění, pohybové dovednosti, uplatnění fantazie, schopnost spolupráce ve skupině. Uchazeči si nemusí chystat individuální přednes, či jiný výkon. Doporučujeme přinést si úbor na převlečení (např. triko, legíny/tepláky, děti tančí bosy).

Výtvarný obor – Všichni uchazeči si s sebou přinesou alespoň deset domácích prací. Přijímací zkoušky probíhají formou tvorby o délce cca 20 min. a pohovoru.

Hudební obor – Zkouší se základní intonační dovednosti, smysl pro rytmus a dispozice pro studium daného nástroje. Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, zopakuje vytleskaný rytmus, případně zopakuje podle sluchu tón zahraný na nástroj.

Jaký je minimální věk dítěte?

V tanečním oboru je možné přihlásit čtyřleté děti do před přípravného kurzu Hrajeme si pohybem, do tohoto kurzu se nevyplňuje přihláška v iZUŠ, pouze se stačí dostavit na přijímací řízení. Od pěti let je pak možnost děti přihlásit do přípravné taneční výchovy.

Do výtvarného oboru přijímáme děti od pěti let.

Děti od šesti let je možné přihlásit do hudebního oboru. V případě pěveckého sboru Tutte Le Note je možné děti od pěti let hlásit do přípravného sboru TuLeŇata. Přípravný sbor nepodléhá elektronickému zpracování v systému IZUŠ, proto není nutné zakládat přihlášku. Zájemci se pouze přes email tuttelenote@gmail.com domluví na čase předzpívání, které se bude konat taktéž 17.6. Do koncertního sboru přijímáme děti od sedmi let, zde už zájemci přihlášku v iZUŠ vyplňují. 

Kdy a kde se přijímačky konají?

Černošice

Hudební obor

 • Klavír – 13. 6. od 16:00 (Střední 403)
 • Housle – 17. 6. od 16:00 (Střední 403)
 • Sólový a sborový zpěv – 17.6. od 16:00 (Střední 403)
 • Saxofon, klarinet, zobcová a příčná flétna – 19.6. od 16:00 (Střední 403)
 • Kytara – 19.6. od 16:00 (Střední 403)

Výtvarný obor

 • Výtvarná výchova – 17.6., 18.6., 20.6., 21.6. od 16:00 (Střední 403)
 • Foto – 18.6., 19.6. od 16:00 (Střední 403)

Taneční obor 

 • Děti ve věku k 1. 9. 2024 5 let a starší – 10.6. od 15:30 (kulturní sál Černošice – Vráž, Mokropeská 2027/1), doporučujeme přijít v časovém předstihu
 • Děti ve věku k 1. 9. 2024 4 roky – 10.6. od 16:15 (kulturní sál Černošice – Vráž, Mokropeská 2027/1), doporučujeme přijít v časovém předstihu

Upozorňujeme, že výuka hudebního a výtvarného oboru probíhá ve školním roce na stejné adrese jako přijímací zkoušky – tzn. Střední 403. Výuka tanečního oboru probíhá taktéž na stejném místě jako přijímací řízení – tzn. na odloučeném pracovišti v kulturním sále Města Černošice – Mokropeská 2027/1 Černošice – Vráž).

– Přijímací řízení do hudebního oboru v Černošicích je otevřené i pro zájemce na pobočku ve Všenorech, kde se vyučuje hra na příčnou a zobcovou flétnu, klavír a housle.

Rudná

Hudební obor

 • housle, klavír, kytara, zobcová a příčná flétna – 17.6. od 16:00 (Školská 591)

Výtvarný obor

 • Výtvarná výchova – 19.6., 20.6. od 16:00 (Školská 591)

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor založila v naší škole v roce 1986 Mgr. Marcela Látalová, která v letošním školním roce předala štafetu Mgr. Magdaléně Voldřichové a Anně Wollemannové, DiS. V roce 1999 byl při TO ZUŠ vytvořen Folklorní soubor Pramínek i s lidovou muzikou, kterou v této chvíli vede Mgr. Anna Poulová, DiS.

Přijímací řízení pro zájemce o přípravná oddělení (5 let – přípravné odd. I., 6 let – přípravné odd. II.) a o vyšší ročníky tanečního oboru proběhne v pondělí 10. 6. od 15:30. Přijímací řízení proběhne v místě výuky tanečního oboru – kulturní sál Města Černošice (Mokropeská 2027/1 Černošice – Vráž).
Pro 4leté děti, které mají zájem o předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, proběhne nábor v pondělí 10. 6. od 16:15. Kurz Hrajeme si pohybem nepodléhá elektronickému zpracování v systému IZUŠ. Zájemci vyplní papírovou přihlášku na místě v den konání náboru. Nábor proběhne v místě výuky tanečního oboru – kulturní sál Města Černošice (Mokropeská 2027/1 Černošice – Vráž).

Jak probíhá postup studiem v tanečním oboru?

Děti od čtyř let je možné přihlásit do předpřípravného kurzu Hrajeme si pohybem, který ZUŠ organizuje spolu se spolkem ProTanec, z.s. Děti od pěti let postupují do přípravných oddělení I, II. Jak kurz Hrajeme si pohybem, tak přípravky mají hodiny jednou týdně. Starší děti od 1. ročníku mají povinnou výuku dvakrát týdně – tanečně-pohybovou průpravu a lidový tanec. Od 2. ročníku se hodiny prodlužují a děti se věnují současnému a lidovému tanci.

Jak probíhá výuka?

Ve výuce se zaměřujeme na lidový tanec a současný tanec s odkazem na český duncanismus (dle J. Jeřábkové, I. Duncan) . Důraz je kladen na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy, ale i radostmi.

Jaký máme hudební doprovod k tanci?

Nedílnou součástí tanečního oboru jsou i korepetitoři, kteří doprovázejí na klavír všechny taneční hodiny. Před koncerty, kde je zastoupen lidový tanec, pak nacvičujeme i s naší muzikou, která nás na vystoupeních doprovází. Muzika je složena především z žáků hudebního oboru ZUŠ a pracuje pod vedením Mgr. Anny Poulové, DiS.

Kde probíhá výuka?

Veškerá výuka probíhá v kulturním sále Města Černošice (Mokropeská 2027/1 Černošice – Vráž), výuka současného tance nejstarších žáků probíhá v tělocvičně Sokola Černošice (Fügnerova 263).

Jaká je cena za pololetí?

Pro přípravný ročník je cena 1.400 Kč, ročníkové školné pak činí 1.600 Kč.

HUDEBNÍ OBOR

Hudební obor vznikl při založení naší školy v roce 1954. Pracuje ve třídách: klavírní, dechových nástrojů (zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet), smyčcové (housle, viola, kontrabas), pěvecké (sólový a sborový zpěv) a kytarové. Při škole působí také různé komorní formace a pěvecký sbor.

V černošické budově probíhá výuka všech výše zmíněných nástrojů, na pobočce v Rudné je možnost přihlásit se na příčnou či zobcovou flétnu, klavír, housle nebo kytaru. Ve Všenorech se vyučuje hra na příčnou a zobcovou flétnu, klavír a housle.

Jak probíhá postup studiem v hudebním oboru?

Děti od 6 let dochází nejčastěji ve dvojici na individuální hodiny vybraného nástroje. Společně s tím docházejí na skupinový předmět přípravná hudební výchova, který vede paní ředitelka Ludmila Plzáková. Zde děti získávají všeobecnou přípravu ke hře na nástroj, dochází k seznámení s hudbou, nástroji, různými písněmi a říkadly nebo elementární hudební terminologií. 

Co je hudební nauka?

Hudební nauka je povinný předmět pro žáky od 1. do 5. ročníku. Žák si osvojí teoretické znalosti stupnic, intervalů, akordů, vyzkouší si rytmická, intonační a sluchová cvičení a dozví se něco o dějinách hudby. Hudební nauku v Černošicích vyučuje MgA. Jana Vavřínková, ve Všenorech Mgr. Anna Poulová, DiS. a v Rudné Julie Panenková, DiS.

Co jsou povinně volitelné předměty?

Žák si kromě hudební nauky od 4. ročníku vybírá i povinně volitelný předmět. Děti si mohou vybrat z několika variant. První variantou je předmět Kulturní seminář, který seznamuje žáky s reálným světem umění formou návštěv hudebních představení, výstav či architektonických památek. Dalším nabízeným předmětem je komorní a souborová hra. Žák si může vybrat mezi několika soubory – ZUŠ Banda, lidová muzika Pramínku a Crescendo Bando. Třetí možností je pak sborový zpěv ve sboru Tutte Le Note pod vedením Martina Vydry.

Jaká je cena za pololetí?

Pro přípravný ročník je cena 1.900 Kč, ročníkové školné pak činí 2.250 Kč. Škola nabízí možnost vypůjčení hudebních nástrojů, u kterého je cena 300 Kč za pololetí.

TUTTE LE NOTE

Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note vznikl v roce 2017 a funguje při ZUŠ Černošice. Uměleckým vedoucím a sbormistrem koncertního oddělení je Martin Vydra. Přípravné oddělení TuLeŇata vede Ludmila Plzáková.

Jak probíhá postup studiem?

Děti od pěti let je možné přihlásit do přípravného oddělení TuLeŇata. V přípravném oddělení se děti učí zábavnou formou lidové písně, písničky soudobých autorů pro děti, koledy, ale také techniky a teorie zpěvu a zpěvu z not. Zkoušky probíhají jednou týdně a výsledky své práce prezentují děti na samotných koncertech či společných projektech s koncertním oddělením. Od osmi let děti nastupují do koncertního oddělení. Zkoušky probíhají také jednou týdně a spolupracují spolu všechny věkové skupiny.

Kdy se koná přijímací řízení?

Přijímací řízení do sboru se koná v pondělí 17.6. od 16.00. Zájemci o studium sborového zpěvu v koncertním sboru (od sedmi let) podávají přihlášku přes portál iZUŠ a následně jim přijde pozvánka k přijímacímu řízení. Zájemci o studium zpěvu v přípravném oddělení přihlášku nevyplňují, pouze se přes email tuttelenote@gmail.com domluví na čase předzpívání, které se bude konat taktéž 17.6.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor se na naší škole vyučuje od 80. let, kdy jej založila akademická sochařka Marie Borková. Dnes výtvarku vyučuje MgA. Barbora Šimková Tichá a MgA. Hana Poislová a MgA. Johana Bártová, která vyučuje FOTO škola vidění.

Jak probíhá postup studiem ve výtvarném oboru?

Děti od pěti let nastupují přípravného studia, následně pokračují do 1. ročníku. Od začátku studia dítě dochází do ZUŠ na 3 vyučovací hodiny týdně.

Jak probíhá výuka?

Ve výtvarném oboru pracujeme s rozličnými technikami, malujeme, modelujeme, vytváříme grafické listy, věnujeme se keramice, využíváme dostupné materiály.

Hlavní důraz je kladen na osobitý přístup ke každému žákovi či žákyni. Citlivé sociální cítění s druhým člověkem, úcta ke stáří, láska ke své zemi, vztah ke zvířatům a přírodě – to vše se snažíme naučit děti zachytit v jejich pracích. Umět najít krásu v každého kousku dřeva či kamene, ať již z pohledu studijní kresby nebo modelace sochařské hlíny. Naší snahou je působit na každého žáka tak, aby vnímal, cítil, pozoroval své okolí s láskou ke všemu živému a všechny své pocity uměl výtvarně vyjádřit.

Jaká je cena za pololetí?

Cena za pololetí je 1.900 Kč.

 

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz