O škole

Základní umělecká škola v Černošicích funguje již od roku 1954. Vznikla jako škola hudební, později se ale přidal i obor výtvarný a literárně-dramatický, který byl v 80. letech nahrazen oborem tanečním. Těžiště činnosti školy je jak v individuální práci s žákem, tak v kolektivní výuce (komorní a souborová hra, výtvarný a taneční obor) a v mezioborové spolupráci. ZUŠ Černošice působí v Černošicích a na dvou dalších pobočkách – v Rudné a ve Všenorech.

V Černošicích sídlí škola od roku 2002 ve vile Aloise Zemana navržené architektem Osvaldem Polívkou v ulici Střední č. p. 403. Kromě pěti hudebních tříd je v budově i menší koncertní sál a ateliér pro výuku výtvarné výchovy. Na pozemku školy se nachází i domeček, ve kterém je jedna hudební třída a fotografický ateliér. V současnosti (2023) běží architektonická soutěž, jejíž cílem je navržení (a následné postavení) třetího objektu na pozemku školy, do kterého by se mohl přestěhovat výtvarný ateliér a především taneční obor s veškerým zázemím. Více informací o architektonické soutěži najdete na webu města. Taneční obor je nyní vyučován na odloučeném pracovišti v kulturním sále Města Černošice, Mokropeská 2027/1.

Vedení

Ludmila Plzáková

Ludmila Plzáková

Ředitelka ZUŠ

Jana Balousová

Jana Balousová

Hospodářka

Tereza Mouchová

Tereza Mouchová

Asistentka ředitelky, PR manager

Mgr. BcA. Magdaléna Voldřichová

Mgr. BcA. Magdaléna Voldřichová

Asistentka pro iZUŠ

MgA. Jana Vavřínková

MgA. Jana Vavřínková

Asistentka pro iZUŠ

Historie

Počátek naší školy se váže k datu 5. říjnu 1953, kdy se v Radotíně konala porada učitelů hudby s krajským inspektorem Aloisem Čechem o zřízení kurzů při Osvětové besedě. Rada MNV Černošice projekt doporučila, vedoucím jmenovala Josefa Dražana a 1. prosince bylo započato s náborem žactva. Přihlásilo se 181 dětí.

Výuka se rozběhla, leč vyšlo najevo, že tato forma výuky neodpovídá platným zákonům. Kurzy proto zastřešilo SRPŠ osmileté střední školy v Černošicích II. Toto bylo však jen přechodné řešení. Na KNV v Praze byla proto podána žádost o zřízení hudební školy v Černošicích. Ta zahájila vyučování dne 1. 10. 1954 v budově u Kantůrků (nyní Střední 403), kde se tehdy nacházela i školní družina. Ředitelem školy byl jmenován pan Josef Dražan, který zárověň vyučoval hře na klavír.

Po čtyřech letech působení v domě u Kantůrků bylo škole nabídnuto přesídlení do budovy bývalého MNV (Dr.Jánského) V této budově škola zůstala do roku 2001 – tzn. 41 let. Éra ředitelování Josefa Dražana trvala celých 20 let. Ve funkci ředitele skončil na počátku normalizačních let v roce 1971. Novým ředitelem byl jmenován Miloš Krása. Za ředitelování Miloše Krásy se práce školy zaměřila hlavně na individuální výuku žáků hudebního i výtvarného oboru založeného v roce 1964 Marií Borkovou. Jádro pedagogického sboru zůstalo vcelku nezměněno. Koncertní činnost plynula v klasickém duchu, částečně byla zaměřena na oslavu státních svátků, jak si doba žádala. Podařilo se rozšířit prostory výtvarného ateliéru a částečně zrekonstruovat interiér školy.

V roce 1983 předal Miloš Krása vedení školy do rukou Marie Štajnochrové, která do té doby působila jako učitelka hry na klavír na pobočce ve Všenorech. Té se podařilo v roce 1986 ve spolupráci s Marcelou Látalovou a ředitelem základní školy Luďkem Sojkou otevřít taneční obor, který si záhy získal velkou popularitu díky skvělé práci Marcely Látalové. Za dobu své existence získával a stále získává větší kredit a patří po léta k tomu nejlepšímu, čím se může škola pyšnit. Cílem práce Marie Štajnochrové se stala snaha o co nejužší propojení práce mezi všemi vyučovanými obory.

Po jejím odchodu do ředitelského důchodu přebrala v roce 1993 štafetu Ludmila Plzáková, která učila na škole zpěv, hru na zobcovou flétnu, sborový zpěv, hudební nauku a přípravnou hudební výchovu. Za jejího působení, které trvá až do současnosti, se činnost školy zaměřuje jak na individuální práci s žákem, tak na komorní a souborovou hru a pokračuje spolupráci mezi obory. Kolektivní výuka výtvarného a tanečního oboru se těší stále velkému zájmu, který podporuje i již zmíněná mezioborová spolupráce a dílčí projekty (např. Kresba světlem a pohybem, 2013 – spojení FOTO, TO; dětská opera Brundibár, 2023 – spojení HO, VO a celá řada dalších menších akcí).

K významné události v životě školy došlo v září roku 2002, kdy se škola přestěhovala do nově opravené budovy „U Kantůrků“, čímž se dostala zpět do prostor, kde se začala její historie. O rok později k 1. 1. 2003 se ZUŠ stala samostatným právním subjektem.

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz