O tanečním oboru

Taneční obor vznikl v naší škole v roce 1986 a jeho zakladatelkou je Mgr. Marcela Látalová, která v Černošicích vedla již několik let před tím  kurzy taneční a pohybové výchovy. Děti z těchto kurzů, spolu s dalšími zájemci, pokračovali ve výuce v novém oboru a vytvořili základ tanečního oddělení. Bohaté taneční zkušenosti Marcely Látalové nejen ze Studia komorního tance Evy Blažíčkové navazující na český duncanismus Jarmily Jeřábkové, ale i z rodinného prostředí, kterému dominovala hudba, zpěv a lidový tanec, daly vzniknout jedinečnému spojení výuky současného a lidového tance, které si obor uchovává dodnes. V roce 2023 přebraly taneční obor žačky Marcely Látalové – Anna Wollemannová a Magdaléna Voldřichová.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice. Jsme velice rádi, že v našem oboru působí v současnosti 3 korepetitoři, a můžeme tak dětem nabídnout unikátní zážitek propojení živé hudby a pohybu. V počátcích oboru velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel tanečníky a tanečnice na klavír Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra a Vladimír Jelínek (klavír) a Jan Kasal (bicí). 

Děti jsou od nejútlejšího věku vedeny k oběma technikách. Neoddělujeme jednu od druhé, ale čerpáme z odkazu především Jarmily Jeřábkové a dalších tzv. novodobářek, které dokázaly propojit oba směry – současný a lidový tanec (v rovině pohybu, hudby, oděvu, námětu apod.). Výuka je zacílena na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy. Učíme se nejen hýbat, ale i o pohybu přemýšlet, a to v širších souvislostech.

V hodinách s dětmi zpíváme, procvičujeme rytmus, posloucháme hudbu a kultivujeme si hudební vkus. Učíme se zacházet se svým tělem, zlepšujeme jeho kondici a především učíme se naslouchat jeden druhému. Taneční obor pro nás znamená rozvíjení spolupráce ve skupině hudbou, zpěvem, pohybem. Hlavní myšlenkou výuky tance v našem oboru není opakování naučených pohybových stereotypů a kombinací kroků, ale především objevování přirozenosti, na kterou jsme možná, děním kolem nás, trochu pozapomněli, a procítění zážitku ze společného pohybu a tvoření. 

Při tanečním oboru působí Folklorní soubor Pramínek.

Přijímací řízení na školní rok 2024/2025 do tanečního oboru proběhne v pondělí 10. 6. 2024 v čase 15.30 – 16.00 v kulturním sále Černošice – Vráž (mapa), kde je výhradně realizována výuka tanec. Více informací v sekci Přijímací řízení.

Průchod studiem

Obor má 2 přípravná oddělení (přípravka I, přípravka II), dále I. cyklus (1. – 7. ročník) a II. cyklus (1. – 4. ročník). Děti jsou rozděleny jak do přípravných oddělení, tak do ročníků dle věku. Přípravka I je určena dětem ve stáří 5 let, Přípravka II pro děti ve stáří 6 let. Výuka přípravky I i přípravky II probíhá 1× týdně (45 min.).

Do 1. ročníku nastupují děti ve stáří 7 let a výuka se rozděluje na hodiny taneční a pohybové průpravy směřující k současnému tanci a na lidový tanec. Děti tak dochází na tanec 2× týdně. Obvyklá dotace je 1,5 h. (65 min.) pro taneční a pohybovou průpravu a 1 h. (45 min.) pro lidový tanec. Docházka do obou hodin týdně je povinná. Ve vyšších ročnících se hodinové dotace pro oba směry prodlužují.

Hrajeme si pohybem

Do tanečního oboru ZUŠ přijímáme děti, kterým je k 1. 9. daného školního roku 5 let. Nicméně pro děti mladší, ve věku 4 roky, otvíráme předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, kde si děti mohou osahat pohyb, hudbu, rytmus a připravit se tak na další studium v tanečním oboru. Kurz je spolupořádán spolkem ProTanec, z.s. Hodiny vedou pedagožky tanečního oboru ZUŠ za doprovodu klavírní korepetice. Do kurzu Hrajeme si pohybem vypisujeme nábor spojený s ukázkovou hodinou zpravidla v červnu, před začátkem dalšího školního roku. Do tohoto kurzu vyplňují rodiče papírovou přihlášku v den konání náboru.

Nábor do kurzu Hrajeme si pohybem pro děti, kterým bude k 1. 9. 2024 4 roky proběhne v pondělí 10. 6. 2024 v čase 16.15 – 16.45 v kulturním sále Černošice – Vráž (mapa). Doporučujeme přijít v předstihu (cca 16.00), aby se děti stihly převléknout. Jako cvičební úbor postačí legínky/tepláky a tričko, děti se pohybují bosy.

Úplata za vzdělávání

Dokument o školném ZDE
Možnosti zaplacení:

– převodem z účtu
– hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu (preferujeme platbu převodem)

 Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!

Taneční obor měsíčně pololetně
Přípravný ročník 280,- Kč 1400,- Kč
Ročníkové školné 320,- Kč 1600,- Kč
Studium pro dospělé (po domluvě s vedením)


ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz