Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 najdete k dispozici níže. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci elektronicky během prázdnin. Pod čarou uvádíme zájemce, kteří dobře vykonali přijímací zkoušky, ale z kapacitních důvodů nemohli být přijati ke studiu. Začátek roku ovšem velmi pravděpodobně ještě zahýbá s počty žáků, prosíme tedy o trpělivost, v případě uvolnění míst mohou být i tito zájemci v září 2021 přijati.

Výtvarný obor


Hudební obor
     


Taneční obor

FOTO VÝSTAVA OPĚT NA PLOTĚ!

Naši fotografové se znovu činili a připravili venkovní bannerovou výstavu, kterou můžete zhlédnout opět na plotě vedle restaurace Bolleta


AKTUALIZACE PROVOZU ZUŠ ČERNOŠICE OD 24. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Na základě mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví, ze 17. května 2021 dostupné online ZDE a rozšiřujícího výkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dostupný online ZDE, se provoz základních uměleckých škol mění s účinností od pondělí 24. 5. 2021 takto:

1. je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování

2. je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
-  má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Ke stažení jsou zde vzory česného prohlášení pro zák. zástupce žáků a čestného prohlášení pro žáky starší 18 let. 

Dále také platí ochrana dýchacích cest v prostorách školy, desinfekce po příchodu, zákaz vstupu třetích osob.


VÝUSTUPY Z DISTANČNÍ VÝUKY aneb zůstaňte "na drátě" i v době online výuky

Tvorbu výtvarného oboru můžete sledovat na vlastní facebookové stránce Galerie ZUŠ Černošice


Tvorbu oddělení FOTO najdete na vlastním kanálu youtube Fotoškola vidění

Výstupy hudebního a tanečního oboru najdete na youtube kanálu ZUŠ Černošice, na facebooku a v galerii na tomto webu


Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory